معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

سازمان نظام معماری مستقل از نظام مهندسی ساختمان تشكیل میگردد

سازمان نظام معماری مستقل از نظام مهندسی ساختمان تشكیل میگردد فراز برج: دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از بررسی تشكیل سازمان نظام معماری، مستقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان در دولت آگاهی داد.به گزارش فراز برج به نقل از