با دستور شورای عالی شهرسازی؛

ویلاسازی اطراف سدهای تهران ممنوع گردید

ویلاسازی اطراف سدهای تهران ممنوع گردید فراز برج: شورای عالی شهرسازی و معماری هر گونه ساخت و ساز مسکونی و ویلایی در حوضه آبریز 6 سد استان های تهران البرز را مطلقا ممنوع کرد.به گزارش فراز برج به نقل از مهر، فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون طرح سامان دهی فضایی-عملکردی حوضه های آبریز سدهای تامین کننده آب آشامیدنی شهر تهران و همین طور حوضه آبریز سد طالقان در استان البرز را به استانداران البرز و تهران ابلاغ نمود.
متن این نامه به این شرح است:
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۹/۳ موضوع سامان دهی فضایی، عملکردی حوضه های آبریز سدهای تامین کننده آب آشامیدنی شهر تهران (کرج، لتیان، طالقان، لار، ماملو و امیرکبیر) را پیرو استماع گزارش مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و دفتر طرح های کالبدی مورد بحث و بررسی قرار داد و مقرر نمود: موضوع مجدداً و با هماهنگی استاندار البرز و اعضای ذی ربط شورای عالی (نمایندگان وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست) و دبیرخانه شورای عالی مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته و نتیجه ظرف مدت دو هفته جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود. در اجرای تکلیف مذکور مصوبه جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح اعلام می گردد:
در اجرای ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با موضوع مقابله با آلودگی منابع آب آشامیدنی تهران و تکلیف محوله به وزارت راه و شهرسازی (با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) طی بند ۱۳ ابلاغیه مذکور در خصوص تهیه طرح ساماندهی مناطق واقع درحوضه های آبریز با تاکید بر ساماندهی نقاط تفرجگاهی، تدوین راهکارهای اجرائی، ضوابط ویژه ساخت وساز و کنترلی به تفکیک کاربری ها، و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری و سپس ابلاغ به استانداری های تهران و البرز برای اجرا، بررسی طرح تهیه شده توسط معاونت شهرسازی و معماری ایران با عنوان «طرح ساماندهی فضایی-عملکردی حوضه های آبریز سدهای تامین کننده آب آشامیدنی تهران (با رویکرد حفاظت از آب و گردشگری پایدار)» در دستورکار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت.
با توجه به پیچیدگِی ها و حساسیت طرح و گستره فضایی حوضه های آبریز تامین کننده آب آشامیدنی تهران در استان های تهران و البرز و ضرورت بررسی های دقیق تر، در عین تسریع در مدیریت مداخلات ناهمسو و ناهماهنگ نهادهای اجرائی مسئول از یک سو و گرایش های پرشتاب برای ساخت و ساز و توسعه های غیر نظام مند (به ویژه تقاضا برای ساخت وسازهای تحت عنوان گردشگری) از طرف دیگر در دو حوضه آبریز سدهای طالقان و امیرکبیر، بررسی طرح مذکور در استان البرز و در حوضه آبریز سد طالقان در اولویت بررسی در شورای عالی قرار گرفت و طی دو جلسه در تاریخ های ۹۹/۹/۳ و ۹۹/۱۰/۱ مطالعات و احکام طرح در این حوضه، با رعایت محوریت «مقابله با آلودگی و حفاظت از آب (موضوع مورد تاکید در ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)» و با توجه ویژه به ملاحظات زیر بررسی شد:
۱. تامین امنیت آب آشامیدنی پایتخت
۲. توسعه گردشگری و تفرج پایدار و دوستدار طبیعت (موضوع مورد نظر در بند ۱۳ ابلاغیه شورای امنیت ملی) و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی در حوضه ها باتوجه به ظرفیت های موجود در مناطق مورد مطالعه
۳. سطح ملی طرح و ضرورت رویکرد انقباضی در ساخت وسازها و رشد کالبدی حوضه های آبریز
۴. حفاظت محیط زیست خصوصاً از منظر آلایندگی آب و مؤلفه های آن همچون پسماندها و پساب ها
۵. لزوم ارتقا معیشت و کیفیت زندگی جامعه محلی
۶. واقع نگری در شناسایی تقاضاها، نیازها و اولویت های توسعه در سطح ملی و محلی
۷. اهمیت مدیریت اجرائی طرح
۸. ضرورت یکپارچگی، شفافیت و صراحت احکام و ضوابط پیشنهادی طرح
شورای عالی شهرسازی و معماری بعد از استماع نتایج مطالعات انجام شده و با تأیید شیوه های جدید اتخاذ شده در تهیه طرح، و ضمن تصویب احکام طرح در محدوده حوضه آبریز سد طالقان در استان البرز، بر ضرورت تحقق دیگر بندهای ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همزمان با ماموریت بند ۱۳ این ابلاغیه بمنظور اثربخشی احکام طرح تاکید و مقرر نمود اسناد نهایی طرح در حوضه مورد اشاره با لحاظ موارد زیر توسط دبیرخانه شورای عالی ابلاغ شود:
۱. بمنظور افزایش ضمانت اجرائی طرح (به منزله چالش اصلی در تحقق اهداف طرح و مصوبه شورای عالی امنیت ملی)، قرار شد نظام مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز بصورت فرابخشی زیر نظر هیئت دولت با رعایت موارد زیر طراحی و مستقر شود.
ساختار مدیریتی مذکور ظرف مدت حداکثر سه ماه به پیشنهاد مشاور طرح به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و برای ستاندن مصوبه نهایی به هیئت دولت ارسال خواهد شد:
۱-۱. اجتناب از ساختارسازی و ایجاد سازمان جدید و تحمیل بار مالی
۱-۲. استفاده حداکثری ازظرفیت های قانونی موجود و رفع همپوشانی ها و تعارض قوانین مربوط
۱-۳. مشارکت حداکثری ذی نفعان و مدیریت تعارض منافع و مسئولیت ها در ۳ بخش دولتی، خصوصی و جامعه محلی
۱-۴ اطمینان از انطباق عملکرد دستگاه های مسئول بررسی، تصویب و اجرای طرح ها و پروژه های در رابطه با طرح مصوب حوضه آبریز در صدور مجوزهای ساخت و ساز و نظارت بر رعایت آنها.
۲. باتوجه به ابعاد سیاسی و امنیتی مدیریت تامین آب آشامیدنی پایتخت در مقیاس ملی، بمنظور ارتقای تحقق پذیری احکام طرح و التزام دستگاهها و نهادهای اجرائی به رعایت آنها، آن بخش از احکام طرح که فراتر از مسئولیت شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و نیازمند ستاندن مصوبه از مراجع فرادستی است، توسط مشاور احصاء و ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه طرح جهت طی مراحل بررسی تصویب نهایی در هیئت دولت در اختیار دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد.
۳. نظر به تعدد طرح های تهیه شده در محدوده حوضه های آبریز سدهای تامین کننده آب آشامیدنی تهران ازجمله دو سد طالقان و امیرکبیر (اعم ازطرح های توسعه و عمران منطقه ای و محلی و طرح های موضوعی دستگاه های اجرائی مانند طرح های گردشگری)، شورای عالی ضمن تاکید بر جایگاه فرادستی «طرح ساماندهی حوضه های آبریز منابع تامین کننده آب آشامیدنی تهران (به تأسی از ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)» لازم می داند در مواردی که احکام طرح های مورد اشاره با طرح نامبرده در تعارض قرار می گیرند، اسناد و ضوابط این طرح ملاک عمل قرار گیرد.
۴. نظر به اینکه بازبینی در طرح مجموعه شهری تهران (شامل استان های تهران و البرز) توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در دست اقدام است، این معاونت نسبت به تمهیدات تکمیلی در رابطه با احکام طرح ساماندهی حوضه های آبریز در طرح مجموعه شهری تهران (از جمله در بخش شبکه ارتباطی و زیرساخت ها) اقدام و پیش بینی های لازم را اتخاذ خواهد نمود.
۵. لازم است ممنوعیت توسعه گردشگری متمرکز و متقابلاً تشویق توسعه گردشگری طبیعی و تفرجی گسترده در اسناد طرح تصریح و تاکید گردد. در این ارتباط، ضرورت و پیشنهادهای راه اندازی مناطق نمونه گردشگری مصوب هیئت دولت، در قالب راهبردها و سیاست های شورای عالی امنیت ملی و «طرح ساماندهی حوضه های آبریز» و با رعایت اصل ممنوعیت بارگذاری جمعیتی، سکونتی و فعالیتی فراتر از توان اکولوژیک منطقه و ممنوعیت هرگونه ساخت وساز مسکونی در آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهت طی پروسه قانونی بررسی و تصویب، به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام خواهد شد.
۶. راه اندازی هرگونه مجتمع مسکونی و ساخت وساز مسکونی و ویلایی خارج از نقاط شهری و روستایی، به هر شکلی مانند تعاونی های مسکن و ویلاسازی به سبب مغایرت با اساس طرح صراحتاً ممنوع می باشد. بارگذاری مسکونی در داخل نقاط شهری و روستایی نیز فقط در حد نیاز ناشی از رشد طبیعی و متعارف جمعیتی و در قالب طرح مصوب این سکونتگاه ها مجاز خواهد بود
۷. طرح های جامع و هادی مصوب شهرها و روستاهای واقع در محدوده حوضه آبریز سد طالقان در صورت عدم مغایرت با راهبردهای «طرح ساماندهی حوضه های آبریز» کماکان ملاک عمل خواهند بود. در صورت مغایرت، ستاندن مصوبه شورای عالی شهرسازی (در مورد شهرها) و شورای برنامه ریزی و توسعه استان (در مورد روستاها) ضروری می باشد. طرح های جامع شهری جدید نیز با رعایت راهبردهای «طرح ساماندهی حوضه های آبریز» توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و طرح های هادی روستایی جدید توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب خواهند رسید. در این ارتباط لازم است اسناد راهنما شامل اصول و الزامات برنامه ریزی توسعه و عمران شهر و روستاهای واقع در حوضه آبریز سد طالقان در «طرح ساماندهی حوضه های آبریز» تهیه و ارائه شود.
۸. شورای عالی شهرسازی و معماری باتوجه به اهمیت ملاحظات پدافند غیرعامل، بر ضرورت انجام اقدامات لازم برای افزایش تعداد ایستگاه های سنجش آلودگی آب و تعداد فاکتورهای مورد سنجش درایستگاه های مذکور در منطقه، توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو، بعنوان یکی از احکام طرح تاکید می کند.
۹. نظر به اینکه کمبود منابع اعتباری برای راه اندازی و تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه یکی از اصلی ترین موانع تامین امنیت آب در منطقه تشخیص داده شد، شورای عالی شهرسازی بر لزوم تامین اعتبارات لازم به منزله شرطی از شروط تحقق احکام طرح تاکید می کند.
با توجه به مطالب ذکر شده لازم است مهندسان مشاور تهیه کننده طرح، اسناد نهایی و ملاک عمل طرح به شرح زیر را برای حوضه آبریز سد طالقان، جهت طی مرحله ابلاغ ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه کند که شامل: نقشه سیاستگذاری توسعه فضایی، نقشه پهنه بندی استفاده از اراضی، ضوابط و مقررات استفاده از اراضی، نظام (ساختار و راه کارهای) اجرائی طرح خواهد بود.


منبع:

1400/02/12
13:07:19
5.0 از 5
699
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴
فرازبرج

farazborj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراز برج محفوظ است

فراز برج

ساخت و ساز برج و ساختمان